dnes má meniny Urban
zajtra Dušan
25.5. 2022

Privátna politika

Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Ochrana osobných údajov
Spoločnosť Impresa Art, s.r.o. chápe dôležitosť práva každého na ochranu svojich osobných údajov. Pohodlnejší prístup k informáciám, poskytnutie individuálneho servisu, ale najmä využívanie doplnkových služieb si však vyžaduje spoznanie niektorých údajov o návštevníkoch našej stránky, čo nejde bez plného pochopenia podmienok a okolností, ovplyvňujúcich využívanie informácií a služieb na stránke mamatata.sk. Zhromažďovanie informácii o užívateľoch stránky je preto výraznou pomôckou na zvýšenie úrovne a komplexnosti informačnej podpory i cenným zdrojom námetov na vývoj nových služieb.

Všetky osobné údaje, poskytnuté návštevníkmi, sú považované za dôverné, chránené pred nepovoleným použitím (obmedzený prístup, mlčanlivosť, bezpečné uchovanie). Mamatata.sk je prihlásená na registráciu na úrade pre ochranu osobných údajov. Osobné informácie nie sú poskytnuté tretím stranám. V prípade, ak si to vyžaduje plnenie služieb, ktoré sú zabezpečované tretími stranami a návštevník o ňu požiadal, môžu byť osobné údaje využité a poskytnuté iba na základe súhlasu návštevníka, avšak bez toho, aby prevzala zodpovednosť za zneužitie osobných údajov, resp. plnenie služby zo strany dodávateľa.

Návštevník svojou registráciou vyjadruje súhlas s uložením, spracovaním, využívaním a prenosom osobných údajov pre účely registrácie, poskytovanie servisu uspôsobeného potrebám návštevníkov, starostlivosti o návštevníkov, zasielania informačných materiálov a ďalších podporných služieb mamatata.sk.

Vymedzené informácie (ak už neboli poskytnuté) budú vyžiadané v prípade účasti na súťažiach, anketách a sponzorských projektoch. Pre lepšie zacielenie našej ponuky na špecifickú komunitu, bude občas vykonaný dobrovoľný on-line prieskum medzi jej návštevníkmi. V rámci neho môžu byť požadované demografické dáta, ktoré môžu byť zdielané našimi obchodnými partnermi. Účasť, resp. neúčasť na uvedených prieskumoch neovplyvňuje bežné využívanie stránky. Prípadné zdielanie údajov tretími stranami je možné len v agregovanej podobe, bez možnosti idetifikácie konkrétnej osoby, s výnimkou, ak účastník prieskumu vyjadrí súhlas s použitím špecifických údajov, týkajúcich sa jeho osoby.

Na zabezpečenie objektívnosti, nestrannosti a platnosti prípadných súťaží a vernostných programov bude nevyhnutné požiadať o poskytnutie dodatočných informácií (ak už neboli poskytnuté). Zhromažďované informácie slúžia na spoľahlivé určenie identity účastníka, na zaslanie upovedomenia o prihlásení, na kontakt ohľadom prevzatia cien, odmien či iných plnení. Pri akciách sponzorovaných a spravovaných tretími stranami, môžu byť osobné údaje poskytnuté iba vtedy, ak osoba, ktorej sa tieto informácie týkajú, dá na to súhlas.

Okrem agregovaných údajov, t.j. súhrnných údajov za skupiny ľudí, u ktorých nebude možnosť idetifikácie konkrétnych osôb, sa osobné údaje nebudú poskytovať tretím osobám, bez súhlasu dotknutej osoby. Podmienka súhlasu s poskytnutím osobných údajov tretím stranám sa nevyžaduje v prípadoch, keď nevyhnutnosť vykonať takýto úkon vyplýva z právnych noriem (napr. pre daňový úrad, políciu či iné štátne orgány).

Mamatata.sk poskytuje priestor na verejnú prezentáciu názorov jej návštevníkov. Preto vás Capital Antenna upozorňuje, že všetky vami zverejnené informácie sa stávajú všeobecne dostupnými, vrátene osobných údajov ktoré návštevník takto zverejní (napr. meno, e-mail ai.). Na zlepšenie ochrany by užívateľ mal svoje identifikačné meno a heslo uchovávať v tajnosti, prípadné zneužitie či neautorizované použitie by mal oznámiť mamatata.sk.

Registrovaný návštevník má právo, prostredníctvom služby Personalizácia, získať prehľad o osobných údajoch, ktoré poskytol. Rovnako má registrovaný návštevník právo zrušiť všetky možnosti komunikácie a služieb vyplývajúce z registrácie, resp. vyžadujúce si poskytnutie osobných údajov, prostredníctvom služby Zrušenie registrácie. V takom prípade budú všetky osobné informácie z databázy vymazané, resp. zrušené. Zrušenie registrácie nemá vplyv na využívanie služieb prístupných neregistrovaným členom, poskytovaných na internetovej stránke mamatata.sk. Návštevník však tým stráca nárok na všetko, od čoho závisí poskytnutie osobných údajov.

Mamatata.sk ponúka možnosť bezplatne získať rozsiahle informácie, týkajúce sa nielen z poskytovaných oblastí aj doplnkového servisu.

Mamatata.sk si vyhradzuje právo podľa potrieb aktualizovať zásady na ochranu osobných údajov. Zmeny uvedených zásad budú zverejnené na stránke mamatata.sk 30 dní pred nadobudnutím ich účinnosti. Návšteva stránky a používanie služieb užívateľom po tomto dátume sa považuje za prejav súhlasu so zmenami.