dnes má meniny Ľuboslav Ľuboslava
zajtra Matúš
20.9. 2021
Príspevok na výživu slobodnej matke
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Zákon o rodine upravuje nie len vzťahy rodičov a detí, ale aj vzťahy rodičov dieťaťa navzájom. Keď dôjde k počatiu dieťaťa a otec odmieta dobrovoľne prevziať vyživovaciu povinnosť k dieťaťu určí mu vyživovaciu povinnosť na základe návrhu matky alebo opatrovníka súd. Otec však nemá vyživovaciu povinnosť len voči dieťaťu, má ju aj voči matke dieťaťa. Zákon o rodine sa takto snaží kompenzovať nevýhodnú polohu do ktorej sa nevydatá matka dostáva v čase tehotenstva a materstva. V tomto období je totiž pracovná schopnosť matky znížená a spolu s ňou je znížený aj jej zárobok.

Za týmto účelom Zákon o rodine ustanovil príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke. Účelom tohoto príspevku je priblížiť finančnú situáciu nevydatej matky tej situácii v ktorej by bola, keby sa za otca dieťaťa vydala. Tento príspevok upravuje zákon o rodine v § 95 nasledovným spôsobom:§ 95(1) Otec dieťaťa, za ktorého nie je matka dieťaťa vydatá, je povinný prispievať primerane na úhradu výživy po dobu jedného roka, ako aj na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím.(2) Na zabezpečenie úhrady týchto nákladov, ako aj na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu dvadsiatich šiestich týždňov môže súd na návrh tehotnej ženy uložiť tomu, otcovstvo ktorého je pravdepodobné, aby potrebnú sumu poskytol vopred.(3) Právo žiadať úhradu nákladov podľa odsekov 1 a 2 sa premlčí v troch rokoch odo dňa zľahnutia.§ 95 Zákona o rodine upravuje dva rôzne nároky, ktoré si môže uplatniť nevydatá matka. Nárok podľa odseku 1, čiže nárok na príspevok na primeranú úhradu výživy po dobu jedného roka a nárok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a zľahnutím, si môže nevydatá matka uplatniť iba voči otcovi, ktorého otcovstvo už bolo určené druhou, alebo treťou domnienkou otcovstva, čiže buď súhlasným vyhlásením rodičov dieťaťa alebo právoplatným rozhodnutím súdu.Zákon o rodine nešpecifikuje, kedy si matka môže uplatniť tento nárok, môže tak preto urobiť tak pred pôrodom, ako aj po ňom. Právo na tento príspevok sa premlčí do troch rokov odo dňa zľahnutia. Výška tohoto príspevky sa určí tak isto ako výška ktoréhokoľvek druhu výživného, čiže podľa odôvodnených potrieb oprávneného a schopností a možností povinného. Doba jedného roka môže spadať do doby tehotenstva, rovnako ako aj do doby po pôrode, závisí to od posúdenia súdu.

Dôležité však je, že nárok podľa odseku 1 nemôže matka doložiť odôvodnenými potrebami dieťaťa, ale iba svojimi odôvodnenými potrebami. Na odôvodnené potreby dieťaťa sa totiž prihliada pri určovaní výšky vyživovacej povinnosti otca voči dieťaťu o ktorej súd rozhodne vždy spolu s rozhodnutím o určení otcovstva.Nárok podľa § 95 odsek 2 si môže uplatniť nevydatá matka aj voči tomu, koho označí za otca a koho otcovstvo je pravdepodobné, aj keď ešte nebolo určené žiadnou z domnienok otcovstva. Zo zákonnej dikcie „na návrh tehotnej ženy“ možno usúdiť, že nárok si musí nevydatá matka uplatniť ešte pred pôrodom dieťaťa. Rozhodnúť o ňom samozrejme možno aj po pôrode dieťaťa.Voči mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné si môže matka podľa odseku 2 zároveň uplatniť aj zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu 26 týždňov. Je tomu tak preto, že voči mužovi, ktorého otcovstvo nie je určené žiadnou z domnienok otcovstva nemožno vymáhať výživné voči dieťaťu. Ak by sa stalo, že bude neskôr za otca dieťaťa určený iný muž než ten, ktorý poskytoval plnenie podľa § 95 odsek 2, môže tento muž požadovať od otca dieťaťa úhradu toho čo plnil.Nárok na niektorý z týchto príspevkov by si matka v prvom rade mala uplatniť u samotného otca, alebo u toho, koho otcovstvo je pravdepodobné. Pokiaľ tento svoju povinnosť nesplní dobrovoľne, musí sa matka obrátiť na súd.