dnes má meniny Ela
zajtra Urban
24.5. 2019
Výsledky kontroly bezpečnosti detských kočíkov
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

V závere roka 2006 sa uskutočnila kontrolná akcia detských kočíkov zameraná na ich bezpečnosť preverením dodržiavania požiadaviek zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, do ktorého bola transponovaná Smernica EP a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.
Na overenie ich bezpečnosti sa odobrali vzorky kočíkov, ktoré boli podrobené skúšaniu, či ich vlastnosti sú v súlade s požiadavkami STN EN 1888:2003 "Výrobky určené na starostlivosť o deti – Detské kočíky ", vrátanie jej zmien A1, A2, A3. (ďalej len STN EN).

Súčasne sa kontrolovala aj správnosť a úplnosť značenia kočíkov, ktoré boli v čase kontroly v ponuke na trhu, hlavne či sú označené príslušnými bezpečnostnými upozorneniami podľa citovanej STN EN.

Výsledky posúdenia vlastností siedmych druhov kočíkov boli prezentované aj v rámci spoločnej akcie orgánov trhového dozoru Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorá sa uskutočnila v rámci vzájomne dohodnutej cezhraničnej spolupráce.

Predmetom kontroly boli detské kočíky: hlboké, športové, kombinované, viacúčelové, vrátane kočíkov pre dvojčatá.

Pretože kontrola bola zameraná na kočíky, ktoré sa nachádzali v priamej ponuke pre spotrebiteľa, objektmi kontroly boli predovšetkým špecializované obchody s detským tovarom, obchody s hračkami, obchodné centrá, obchodné domy a trhoviská.

Výsledky kontroly
Preverených bolo celkom 91 prevádzkových jednotiek, z toho 12 obchodných reťazcov, 76 špecializovaných predajní a 4 veľkoobchodné sklady.

V 83 prevádzkových jednotkách inšpektori zistili vizuálnou kontrolou nedostatky u 468 druhoch v celkovej hodnote 5.984.590,- Sk, ktoré sa týkali chýbajúceho označenia:
- bezpečnostné upozornenia na kočíku,
- bezpečnostné upozornenia v návode na používanie,
- údaje o výrobcovi, dovozcovi, označenie referenčným, alebo sériovým číslom a tiež stanovenými informáciami pre kupujúceho v mieste predaja.

Konkrétne zistenia z hľadiska jednotlivých chýbajúcich údajov označovania sú nasledovné:
Nedostatok – chýbajúce označenie                           Počet druhov bez označenia
bezpečnostné upozornenia na kočíku                                          294

bezpečnostné upozornenia v návode na používanie                       229

označenie výrobcom, dovozcom, referenčným,
alebo sériovým číslom a stanovenými informáciami
pre kupujúceho v mieste predaja                                               236

Podotýkame, že na jednom kuse boli zistené súbežne viaceré nedostatky značenia.

Najčastejším nedostatkom boli chýbajúce bezpečnostné upozornenia priamo na výrobku, a to u 294 druhov výrobkov. Išlo o upozornenie, ktoré sú najzávažnejšie pre zabezpečenie bezpečnosti  detí, ktoré sú najzraniteľnejšou skupinou spotrebiteľov.

Prípady nesprávneho či neúplného značenia 100 druhov kočíkov v hodnote 1.183.674,- Sk boli riešené dobrovoľným odstránením nedostatkov samotným kontrolovaným subjektom. Pre chýbajúce značenie u 368 druhov v hodnote 4.800.916,- Sk uložili inšpektori do doby odstránenia zisteného nedostatku zákaz ich predaja, príp. dodávky.

Odber vzoriek
V rámci kontrolnej akcie bolo na overenie bezpečnosti detských kočíkov odobratých celkom 7 druhov výrobkov, z ktorých ani jeden nevyhovel požiadavkám na značenie.
Naviac, na základe vykonaných skúšok príslušnou skúšobňou boli 4 druhy kočíkov kvalifikované ako nebezpečné, t. j. ako výrobky so zisteným závažným rizikom.

Nebezpečné výrobky - riziká ohrozenia zdravia dieťaťa
1) detský športový kočík BéBéGo – Golf Plus, pôvod: neznámy
- konštrukcia kočíka na ľavej a pravej strane v mieste upevnenia madla má v dosahu dieťaťa prístupné medzery, čím hrozí riziko uviaznutia prstov dieťaťa,
- blokovacie zariadenie sklápacieho mechanizmu nezabraňuje samovoľnému zloženiu kočíka, v dôsledku čoho hrozí uviaznutie dieťaťa v sklopenom kočíku,

2) detský športový kočík PIKOLO, pôvod: Čína
- konštrukcia kočíka na ľavej a pravej strane v mieste upevnenia madla má v dosahu dieťaťa
prístupné medzery, čím hrozí riziko uviaznutia prstov dieťaťa,
- brzdový mechanizmus sa môže samovoľne uvoľniť a spôsobiť neočakávaný pohyb kočíka,

3) detský športový kočík SPRINT LUX, pôvod: EU
- konštrukcia kočíka na ľavej a pravej strane v mieste upevnenia madla má v dosahu dieťaťa
prístupné medzery, čím hrozí riziko uviaznutia prstov dieťaťa,

4) detský kombinovaný kočík SCOUT X Classic, pôvod: neznámy 
- konštrukcia kočíka na ľavej a pravej strane v mieste upevnenia madla má v dosahu dieťaťa prístupné medzery, čím hrozí riziko zovretia resp. stlačenia kože na predlaktí rúk dieťaťa.

Všetky nebezpečné druhy boli oznámené do systému Rapex spolu s opatreniami, ktoré boli prijaté na zabezpečenie ochrany spotrebiteľov a trhu buď dobrovoľne samotnými podnikateľmi, alebo formou opatrení uložených SOI - zákaz ďalšieho obchodovania, ich stiahnutie z trhu, povinnosť informovať kupujúcich o zistených rizikách.

Záver:
Výsledky tejto kontrolnej akcie poukázali na relatívne časté nedodržiavanie bezpečnostných požiadaviek výrobkov kontrolovanej komodity. Za mimoriadne závažné zistenia je žiaduce považovať práve skúškami preukázanú rizikovosť vo viacerých vlastnostiach. Uspokojivé výsledky neboli zistené ani pri kontrole správnosti či úplnosti ich označovania, čo poukazuje na pretrvávajúce nízke právne povedomie podnikateľov.

Vzhľadom na cieľovú skupinu - deti, pre ktorú sú tieto výrobky určené, je potrebné zdôrazniť nedôslednosť, s akou podnikatelia pristupujú k plneniu svojej zákonnej povinnosti uvádzať do obehu a distribuovať len bezpečné výrobky, práve v tomto sortimente. Výsledok, že až  57 % zo skúšaných kočíkov malo potvrdené riziko ohrozenia zdravia dieťaťa, tento fakt len potvrdzuje. Práve toto mimoriadne závažné zistenie ovplyvnilo, že SOI bude v preverovaní ich bezpečnosti formou skúšania odobratých vzoriek systematicky pokračovať aj  v nasledujúcom období.

OPATRENIA:
1. Z každej vykonanej kontroly bol inšpektormi SOI spísaný záznam a pri zistených nedostatkoch boli vydané záväzne pokyny na ich odstránenie.
2. Podľa § 6 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 128/2002 Z. z. bolo vydané opatrenie na mieste na zákaz predaja do vykonania nápravy na 368 druhov detských kočíkov v hodnote 4.800.916 ,- Sk. 3. Kontrolované subjekty dobrovoľne prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov u 100 druhov detských kočíkov v celkovej hodnote 1.183.674,- Sk.
4. Na 7 druhov zistených detských kočíkov so závažným rizikom boli v každom prípade prijaté opatrenia na ochranu trhu - zákaz ich predaja, príp. dodávky, stiahnutie z trhu a informovanie spotrebiteľov.

Slovenská obchodná inšpekcia
9. február 2007