dnes má meniny Barbora Barbara
zajtra Oto
4.12. 2020
Krok za krokom k čitateľstvu. Ako stimulovať dieťa v 4,5 – 5 rokoch jeho života
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

Jazyk je v tomto období už jednoznačne elementárnym nástrojom na získavanie informácií a poznatkov. Dieťa ho používa na úrovni základnej sociálnej zručnosti, pri komunikácii s dospelým pociťuje istotu a vie odpovedať na základné otázky o svojej osobe.

 • Slovná zásoby dieťaťa je veľmi rozsiahla, a to až tak, že nie je možné ju presne kvantifikovať.
 • Dieťa je schopné používať niekoľko tisíc rôznych slov a výrazov.
 • Aj keď má sklon používať stále rovnaké slová, je schopné učiť sa a ochotne využíva alternatívne výrazy, spôsoby vyjadrovacie a synonymá.
 • Dieťa je schopné naučiť sa základné biografické údaje: meno, adresu, dátum narodenia a telefónne číslo. Na správne a vhodne kladené otázky o týchto údajoch, dokáže správne odpovedať.
 • Jazyk dieťaťa sa podobá viac na jazyk dospelého ako na detskú reč.
 • Dieťa má vlastné názory a dokáže ich formulovať, vie o nich komunikovať, vie odpovedať na otázky, očakáva, že dospelý s ním bude všeličo preberať.
 • Dieťa sa učí pýtať: dieťa sa má vedieť na podstatné otázky opýtať tak, aby zmysel otýzky nemusel dospelý predvídať. Dieťa sa musí zároveň naučiť, že pýtať sa má len vtedy, keď naozaj niečo potrebuje, alebo keď niečo potrebuje niekto iný, nie preto, aby sa stalo centrom pozornosti.
 • Dieťa sa dokáže učiť zdvorilému vyjadrovaniu, čím sa posilňuje sociálne využívanie jazyka: učí sa klásť otázky, pýtať sa neznámych detí, zoznamovať sa s nimi, slušne o niečo poprosiť, slušne za niečo poďakovať apod.
 • Naďalej pretrváva záujem o básničky a pesničky, má rado zaujímavé príbehy, rozprávky a knihy.
 • Dieťa je v tomto období pohrúžené do čítania kníh, časopisov, komiksov.
 • Tvári sa, že číta – imituje čítanie.
 • V rámci literatúry má rado tak beletriu, ako aj populárno-náučnú a encyklopedickú literatúru.
 • Vie komunikovať o príbehu, zápletke, postavách.
 • Dieťa pozná mnohé písmenká.
 • Dieťa má fonologické a fonetatické schopnosti.

Škála slov a viet päťročného dieťaťa je pomerne široká. Keď je však rozrušené, stáva sa jeho výpoveď neprehľadnou.

Dieťa v tomto období ešte nevie rozlíšiť milosrdnú lož (na ochranu citov druhého) od neprijateľnej lži, nechápe ju, môže ju mylne interpretovať tak, že klamať sa môže.
Odporúčania:
Čítajte nápisy, tabuľky, logá na okolí, v domácom prostredí.
Používajte písacie prostriedky – zdokonaľuje sa jemná motorika, dieťa si cvičí zručnosti i svaly potrebné na písanie, zároveň sa zdokonaľuje schopnosť sústrediť sa.
Komunikácia.
Dialogizované čítanie.
Hry s písmenkami a slovami.

Ľudmila Hrdináková
FOTO © Jana Putos