dnes má meniny Bohuš
zajtra Alfonz
27.1. 2022
Starajme sa o starnutie
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

V priebehu minulého storočia ľudstvu pribudli roky života. V 21. storočí nastane situácia, keď na planéte bude viac starších ľudí ako detí. Vo viacerých rozvinutých krajinách tento stav už nastal. Demografická situácia v najbližších rokoch výrazne zmení vekovú štruktúru obyvateľstva, sociálnu štruktúru v oblasti zamestnanosti, príjmov a výdavkov, zdravotnú starostlivosť ale aj životný štýl.

V súčasnosti je najsilnejšou generáciou v obyvateľstve generácia babyboomu zo šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, dnešní 40 – 50-roční, za nimi sa populačná krivka rapídne mení v neprospech mladých. Od roku 2030, keď ľudia z generácie babyboomu postupne prejdú do dôchodkového veku sa dramaticky zmení sociálna situácia. Podľa štatistických modelov bude v roku 2050 tvoriť aktívna vrstva len 51% obyvateľstva Nemecka, kým ľudia starší ako 65 rokov 33% a deti do 20 rokov len 15% obyvateľstva. Tempo starnutia populácie je teda výrazné. Zároveň sa predpokladá rapídny pokles počtu obyvateľov z dnešných 81 miliónov na približne 69 miliónov.

Skúsenosti s vekom budú v našom 21. storočí diametrálne odlišné, ako to bolo v predchádzajúcich obdobiach. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) upozorňuje na fakt, ako starostlivosť o zdravie predlžuje ľudský život, ale nielen v zmysle dlhšieho žitia, ale aj v zmysle predlžovania aktívneho pôsobenia v spoločnosti. Svetová zdravotnícka organizácia považuje za kľúčové práve poznanie, že dobrá zdravotná starostlivosť v ostatných desaťročiach výrazne zvýšila priemerný vek človeka. Ešte stále si však neuvedomujeme, že skvalitnenie života vo vyššom veku nás stavia pred celkom novú a dosiaľ ešte stále nedostatočne preskúmanú a predpovedateľnú situáciu zmeny sociálneho rozvrstvenia spoločnosti a k tomu adekvátne prispôsobenej starostlivosti a spôsobu života.

Počet ľudí vo veku 60 rokov a viac sa od roku 1980 zdvojnásobil. Napríklad priemerný vek ženy v Čile v roku 1910 bol 33 rokov. Dnes je to 82 rokov. V priebehu storočia sa vďaka verejnému zdravotníctvu predĺžil o 50 rokov!

Počet ľudí starších ako 80 rokov bude v roku 2050 oproti dnešku štvornásobne vyšší a odhaduje sa na 395 miliónov. Odhaduje sa, že priemerný vek ženy bude o šesť rokov vyšší ako muža. Stále viac detí bude poznať svojich prastarých rodičov.

Do piatich rokov počet starších ako 65 rokov bude viac ako detí do 5 rokov. Do roku 2050 prečíslia 65-roční a starší ľudia počet detí do 14 rokov.

Podiel populácie staršej ako 60 rokov na celkovej populácii planéty bude v roku 2050 viac než 22%, dnes je to 11%. Na absolútne čísla môžeme hovoriť o tom, že o štyridsať rokov bude na planéte žiť približne 2 miliardy ľudí starších ako 60 rokov.

Väčšina starších ľudí pribudne v krajinách so stredným a nízkym HDP, pretože práve v týchto krajinách sa postupne tvorí a skvalitňuje zdravotná starostlivosť, ktorá je už samozrejmosťou v rozvinutom svete.

Skupina HARTMANN nedávno prezentovala najnovšie dáta, ktoré sa týkajú vývoja štruktúry obyvateľstva v Nemecku. V súčasnom období tvorí produktívna vrstva obyvateľstva (teda vek medzi 20 – 64 rokom života) s počtom 49,7 mil. obyvateľov 61% populácie. Podiel seniorov na celkovej populácii je 21%, kým podiel ľudí do 20 rokov je len 18%. Demografický predpoklad hovorí, že priemerný vek dožitia v roku 2060 bude 85 rokov pre mužov a 89,2 roka pre ženy.

„Starnutie nevnímame ako nevyhnutnosť, s ktorou sa treba zmieriť, ale ako výzvu, ktorá pred nás kladie nové úlohy. Starnutie prináša nové možnosti, otvára nové rozmery aj pre našu ľudskosť. Mnoho ľudí v poproduktívnom veku chce plnohodnotný, zmysluplný život, v ktorom chcú byť užitoční,“dodáva generálny riaditeľ HARTMANN-RICO Ing. Ľubomír Páleník. „My im v tom chceme pomôcť a ukázať tak aj cestu ďalšieho rozvoja spoločnosti. Ak chceme aj my starnúť na istej sociálnej úrovni, musíme sa naučiť starať sa o starnutie.“

Pomáhať môže každý
Na jednej strane nás čaká ako individuality prekvapujúco dlhá jeseň života, na strane druhej spoločnosť sa ako celok musí pripraviť na zmeny, ktoré prichádzajú a nemali by nás zaskočiť nepripravených. Spoločnosť HARTMANN-RICO sa rozhodla v nasledujúcich rokoch venovať problematike starnutia po stránke zdravotnej, pracovnej i sociálnej. Čo sa týka zdravotnej starostlivosti skupina HARTMANN má široké portfólio zdravotníckych pomôcok, ktoré spĺňajú štandardy najvyššej kvality a sú určené často práve spotrebiteľom starším, v seniorskom veku, či už ide o problematiku inkontinencie, hojenia rán, prvej pomoci, merania tlaku a mnohých ďalších. Po pracovnej stránke je potrebné podotknúť, že drvivá väčšina produkcie spoločnosti je sústredená v Európe. Pracovná sociálna politika sa teda musí zameriavať aj na problematiku starnutia zamestnancov a vytvárania takých pracovných kolektívov, ktoré budú vedieť spájať skúsenosti zamestnancov vo vyššom veku s kreativitou a nasadením mladších kolegov v medzigeneračných pracovných tímoch.

Samostatnú kapitolu tvorí sociálna politika spoločnosti HARTMANN-RICO.

V ostatných rokoch sa HARTMANN-RICO sústreďoval najmä na pomoc telesne postihnutým, aj na Slovensku významne prispel k vytvoreniu bezbariérových turistických trás vo Vysokých Tatrách. Ale práve zistenia týkajúce sa starnutia populácie viedli spoločnosť k rozhodnutiu orientovať sa v oblasti pomoci viac na seniorskú generáciu a otvoriť cestu novým projektom, ktoré sa týkajú aktivity starších. Jedným z nich je aj samostatný nový projekt podpory dobrovoľníctva starších, ktorý štartuje v roku 2012 v Čechách aj na Slovensku Pomáhať môže každý a v každom veku.

FOTO © Pavol Matuška